Stanovení pravidel pro plnění povinného předškolního vzdělávání

  1. Plnit povinnost předškolního vzdělávání se vztahuje na děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let, od počátku školního roku. Povinnost předškolního vzdělávání se poprvé uplatní ve školním roce 2017/2018.
  2. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné souvislé denní docházky v pracovních dnech v pevně stanoveném režimu od 8:00 – 12:00 hodin. Dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu.
  3. Povinnost se nevztahuje na dny školních prázdnin. Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.
  4. Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně e-mailem, SMS zprávou, formulářem na webu, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte do školy písemně v omluvném listu s uvedením důvodů absence.
  5. Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
  6. Neomluvená absence dítěte může naplnit znaky přestupku na úseku školství a výchovy mládeže podle § 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, popř. trestného činu ohrožování výchovy dítěte podle § 201 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Při závažném záškoláctví dítěte bude škola spolupracovat s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (§ 6 a § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).