Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy. 

Práva dětí:

 1. Dítě má právo na poskytování předškolního vzdělávání v souladu s rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání v bezpečném prostředí.
 2. Individuálně integrované dítě má právo na vytvoření podmínek odpovídajících jeho individuálním vzdělávacím potřebám.
 3. Dítě má právo na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.
 4. Dítě má právo na poskytování školských služeb (školní stravování).
 5. Dítě, které je občanem EU, nebo dítě, které je rodinným příslušníkem občana EU, má právo na přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané ČR.
 6. Dítě, které je cizincem ze třetích států (není občanem EU), má přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud má právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud je azylant, osobou požívajícími doplňkové ochrany, žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou požívající dočasné ochrany.

Povinnosti dítěte:

 1. Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v mateřské škole (ve třídě, v budově i mimo ni).
 2. Dítě má povinnost dbát pokynů učitelů mateřské školy, dalších pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy
 3. Základní pravidla soužití, které postupně od začátku školního roku vyvozujeme:
 • Používáme příjemná slova: dobrý den, dobré ráno, nahledanou, prosím, děkuji, apod.
 • Ve třídě, šatně, po schodech i na chodbě se chováme klidně (chodíme pomalu), abychom neublížili sobě a ostatním (dětem, dospělým).
 • Nasloucháme si, mluvíme přiměřeně potichu, abychom šetřili svoje zdraví i ostatních dětí a nerušili se při hře.
 • Ruce máme na hlazení, hru a společné aktivity, spory mezi sebou řešíme slovem a přátelskou dohodou, vzájemně si pomáháme.
 • Pro hry a aktivity používáme dostupné, případně bezpečné vlastní hračky. Po hře je vrátíme zpět na určené místo. Respektujeme uložení hraček kamarádů, půjčit si je můžeme pouze po svolení.
 • V případě volby návštěvy jiné třídy sdělíme a předem domluvíme pravidla (dítě s učitelkou).
 • Při pobytu na zahradě jsme vzájemně ohleduplní, pohybujeme se bezpečně s ohledem na druhé, v bezpečné a viditelné vzdálenosti.

Zákonní zástupci dítěte (rodiče, popřípadě jiné oprávněné osoby) mají právo:

 1. Na informace o průběhu a o výsledcích vzdělávání dítěte, a to přímo u učitele mateřské školy a ředitelky školy v dohodnuté době nebo na rodičovských schůzkách, které jsou organizovány podle vzájemné potřeby.
 2. Na informace o akcích konaných mimo budovu mateřské školy a areál mateřské školy (např. výlet, škola v přírodě) s dostatečným časovým předstihem, a to nejméně 5 dnů před konáním podobné akce na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy.
 3. Rozhodnout o neúčasti dítěte na akcích mateřské školy, které je nutno hradit nad rámec úplaty za předškolní vzdělávání.
 4. Mohou pověřit jinou osobu pro předávání dítěte učitelům mateřské školy a jeho přebíráním formou písemného pověření. Formulář k pověření je k dispozici u učitelky ve třídě.
 5. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, a to přímo u učitele mateřské školy v dohodnuté době nebo na rodičovských schůzkách, kterou jsou organizovány podle vzájemné potřeby.
 6. Stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ je možné podávat u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí k dalšímu řešení příslušným orgánům.
 7. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání dítěte.
 8. Dohodnout s ředitelkou školy docházku dítěte do mateřské školy, způsob a rozsah stravování dítěte v mateřské škole.
 9. Ukončit předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.
 10. Zákonní zástupci dítěte (rodiče, popřípadě jiné oprávněné osoby) jsou povinni:
 11. Přihlásit dítě, které dosáhlo do 31. 8. pěti let, od počátku školního roku k povinnému předškolnímu vzdělávání a zajistit docházku dítěte do školy v časově vymezené době.
 12. Zajistit, aby dítě řádně docházelo do školy, tj. aby  dítě docházelo do školy vhodně a čistě oblečeno a upraveno,
 • dítě předávali učiteli mateřské školy řádně, v určené nebo dohodnuté době,
 • předávali učiteli mateřské školy dítě ve zdravotním stavu, ve kterém neohrožuje zdraví vlastní ani zdraví ostatních dětí,
 • dítě přebírali od pedagogického pracovníka v určené nebo dohodnuté době,
 • účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem.
 1. Rodičovská odpovědnost náleží rodičům i při pobytu dítěte ve škole, rodiče mají povinnost se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou (§ 865 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Rodiče mají zodpovědnost za bezpečnost a nezávadnost hraček donesených dětmi do mateřské školy.
 3. Rodiče mají povinnost na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
 4. Rodiče mají povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Povinnost informovat školu o zdravotní způsobilosti a obtížích dítěte se týká určitých trvalejších omezení, která škola bude muset v rámci vzdělávacího procesu zohlednit (alergie, omezení vylučující určité činnosti v rámci pohybové výchovy apod.). Zahrnuje však také údaje o obtížích psychického charakteru, které by měly být řešeny ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a pomocí kategorie speciálních vzdělávacích potřeb.
 5. Rodiče mají povinnost omlouvat nepřítomnosti dítěte.
 6. Rodiče mají povinnost oznamovat škole údaje vedené ve školní matrice a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.
 7. Rodiče mají povinnost ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a úplatu za stravování.
 8. Rodiče mají povinnost řádně zajišťovat stravování dítěte v případě, kdy zákonný zástupce zajišťuje stravování dítěte po dohodě s ředitelkou školy samostatně.

Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy:

 1. Pravidla vzájemných vztahů musí vycházet ze zásady vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání.
 2. Učitelé mateřské školy provádějí monitoring a screening vztahů mezi dětmi v třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.
 3. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi, učiteli, ostatními pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.
 4. Nevhodné chování namířené vůči pracovníkům školy bude řešeno s vedením školy. Zvlášť hrubé slovní a fyzické útoky ze strany zákonných zástupců vůči pracovníkům školy bude vždy řešeno v součinnosti s Policií ČR.

Důsledky porušování povinností zákonných zástupců dítěte nebo jiných pověřených osob:

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud:

 1. dítě se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem v souladu se školním řádem,
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 3. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady.

Předškolní vzdělávání nelze ukončit dle § 35 školského zákona, pokud je vzdělávání pro dítě povinné. Povinné předškolní vzdělávání je ukončeno začátkem povinné školní docházky.

Pokud zákonný zástupce dítěte nebo jiná pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný učitel mateřské školy podnikne postupně následující kroky:

 1. kontaktuje zákonného zástupce (resp. druhého zákonného zástupce) telefonicky,
 2. telefonicky informuje ředitelku mateřské školy,
 3. na pokyn ředitelky mateřské školy kontaktuje obecní úřad, který zajistí dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR.